Pētījumi liecina, ka bezvārdu saskarsmei ir ļoti liela loma cilvēku savstarpējās attiecībās, proti, jebkurā vēstījumā ir tikai neliela daļa vārdiskās informācijas, bet pārējo informācijas daļu sniedz runas intonācija (balss tonis, skaļums, temps u. c.), žesti, mīmika, ķermeņa poza un acu skatiens. Mūsdienu sabiedrībā, kad virtuālā saskarsme nereti gūst pārsvaru pār tiešu, personisku kontaktu, ir vērts kaut vai spēles formā piedzīvot saskarsmes brīnumu – mācīties saprasties ar žestu, mīmikas un acu skatiena palīdzību, tādējādi paust arī savas emocijas un attieksmi, kā arī trenēties „atkodēt” saskarsmes partnera teikto. Lielākā daļa no mums jūt dabiskas bailes no saskares ar svešiniekiem, ārzemniekiem vai vienkārši citādajiem (piemēram, nedzirdīgajiem). Neverbālās komunikācijas nodarbībās gūtā pieredze, ka valodas un aizspriedumu barjera ir pārvarama un saskarsmē nereti varam izlīdzēties ar smaidu, mīmiku, kustībām un žestiem, būs ļoti vērtīgs atbalsts arī ikdienas situācijām, kad  nepieciešams atraisīt sarunas atmosfēru lielākā vai mazākā kolektīvā vai jākomunicē ar ārzemniekiem.

Neverbālās komunikācijas jeb bezvārdu saskarsmes uzdevumi ir ļoti iedarbīga metode, ar kuras palīdzību var saliedēt kolektīvu, mazināt saskarsmes barjeras un aizspriedumus tajā, pārvarēt etniskās, sociālās un paaudžu robežas starp cilvēkiem. Jo atšķirīgāki cilvēki veidos dalībnieku grupu, jo lielāks būs dalībnieku ieguvums no šādas bezvārdu saskarsmes prakses.

Nodarbības piemērotas visu paaaudžu interesentiem, sākot  no 7 gadu vecuma. Nodarbību saturs var būt veidots gan kā spēļu programma, kas atraisa kolektīva atmosfēru un rotaļīgā formā iepazīstina ar neverbālās komunikācijas elementiem, gan kā nopietns seminārs, piemēram, palīdzošo profesiju pārstāvjiem (skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem, zīmju valodas tulkiem u.tml.). Šajā gadījumā komunikācijas uzdevumus papildina metodikas izklāsts un profesionālas diskusijas. Veidojot plašāku nodarbību programmu, bezvārdu saskarsmi var bagātināt ar psihomotorikas, zīmju valodas un ritma elementiem.

Pieredzi neverbālās komunikācijas nodarbību vadīšanā esam guvušas studiju laikā Čehijā, pēc tam pieredzi papildinot darbā ar dažādu tautību dzirdīgiem un nedzirdīgiem interesentiem, kā arī cilvēkiem vai redzes un garīgās attīstības traucējumiem Čehijā, Slovākijā, Austrijā, Vācijā, Francijā, Polijā, Nīderlandē un visbeidzot Latvijā. To vidū kā kā interesantākā pieredze jānosauc 5 dienu nodarbību cikls sešu dažādu tautību bērniem Pasaules Bērnu teātra festivālā Lingenā (Vācijā) un gadu ilgs periodisku nodarbību cikls jauniešiem-imigrantiem sociālajā centrā „Equalizent” Vīnē (Austrijā).